NGÀY SINH NHẬT: 08/08

NHÂN SỰ HIỆN TẠI: 12 TV/CTV

VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÓM

Xây dựng, phát triển và gắn kết nội bộ trong Nhóm.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý quy trình tuyển dụng của Nhóm.

Tổ chức các buổi sharing, training cấp Nhóm.

Truyền thông nội bộ, thông suốt thông tin trong toàn Nhóm.

Quản lý các thông tin liên quan đến thành viên, cộng tác viên (thông tin liên lạc, đánh giá SDR,…).

TOP