TRẦN HỮU LỘC

Chức vụ: Trưởng Nhóm
Khóa: 43
Ngày sinh:28/08/1999
Quê quán: Tiền Giang

LÊ THỊ PHƯỚC NHÀN

Chức vụ: Phó Nhóm Tổ chức
Khóa: 43
Ngày sinh: 18/02/1999
Quê quán: Quảng Nam

NGUYỄN TRUNG ĐỨC

Chức vụ: Phó Nhóm Thương hiệu
Khóa: 43
Ngày sinh: 28/02/1999 
Quê quán: Nghệ An

NGUYỄN THỊ KIM THANH

Chức vụ: Phó Nhóm Dự án
Khóa: 43
Ngày sinh: 16/07/1999
Quê quán: Bình Thuận

NGÔ HÀ VY

Chức vụ: Trưởng Bộ phận ER
Khóa: 43
Ngày sinh: 06/11/1999
Quê quán: Nam Định

TRẦN THỊ LÀI

Chức vụ: Trưởng Bộ phận HR
Khóa: 43
Ngày sinh: 21/09/1999
Quê quán: Bình Định

LÊ TRỌNG SINH

Chức vụ: Trưởng Bộ phận Creative
Khoá: 43
Ngày sinh: 02/02/1999
Quê quán: Gia Lai

NGUYỄN YẾN NHI

Chức vụ: Trưởng Bộ phận Event
Khóa: 43
Ngày sinh: 18/02/1999
Quê quán: Đắk Lắk

NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH

Chức vụ: Trưởng Ekip STV
Khóa: 43
Ngày sinh: 22/06/1999
Quê Quán: TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG

Chức vụ: Trưởng Ekip Radio
Khóa: 43
Ngày sinh: 24/05/1999
Quê quán: Quảng Trị

ĐẶNG UYÊN TRANG

Chức vụ: Trưởng Ekip Writer
Khóa: 42
Ngày sinh: 17/10/1999
Quê quán: Bến Tre

TOP