NGÀY SINH NHẬT: 11/11

NHÂN SỰ HIỆN TẠI: 13 TV/CTV

VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÓM

Đại diện tiếng nói của Nhóm ra bên ngoài.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Phụ trách quản lý fanpage S Communications.

Đảm nhận truyền thông cho các sản phẩm và các dự án, chiến dịch của Nhóm.

Phụ trách mảng đối ngoại của Nhóm.

Đảm nhận chạy tài trợ cho các chương trình, dự án, chiến dịch của Nhóm.

TOP