NGÀY SINH NHẬT: 08/08

NHÂN SỰ HIỆN TẠI: 12 TV/CTV

VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÓM

Xây dựng, phát triển và gắn kết nội bộ trong Nhóm.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Hỗ trợ tổ chức chương trình tuyển dụng, các hoạt động sharing, training cấp Nhóm.

Truyền thông, thông suốt thông tin và gắn kết nội bộ Nhóm.

Theo dõi hoạt động, hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển của thành viên, cộng tác viên.

TOP